Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052950
NIP 758-15-69-833
wysokość kapitału zakładowego 3.627.000 zł

 

wfosigw-czynne_odgazowanie1
Aktualności
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok
 
Partycypacje Drukuj

Osoby zainteresowane nabyciem/zakupem praw z umów partycypacyjnych zawartych pomiędzy naszą spółką a najemcami mieszkań w budynkach przy al. Jana Pawła II 132 i 134 informujemy. Osoby  „kupując partycypację” nie nabywają uprawnień do mieszkania, to znaczy do wskazania najemcy i zawarcia umowy najmu. Osoby te będą miały jedynie prawo do zwrotu kwoty partycypacji, którą wpłacił do naszej spółki „sprzedający partycypację”. Przeniesienie zatem uprawnień z w/w umowy nie pozwoli nabywcy żądać zawarcia umowy najmu, co wydaje się być celem cesji.

 
Zakończenie naboru Drukuj

Z dniem 1 lutego 2011 roku zakończyliśmy nabór chętnych na wynajem lokali mieszkalnych w zasobie Spółki. Wnioski o najem mieszkań nie będą przyjmowane. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył udzielanie kredytów w ramach „Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego”.