Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052950
NIP 758-15-69-833
wysokość kapitału zakładowego 3.627.000 zł

 

wfosigw-czynne_odgazowanie1
Aktualności
Ogłoszenie o wyborze ofertry na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r. Drukuj

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka    z o.o. w Ostrołęce informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku wybrała – POL – TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03 – 982 Warszawa.    

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ    

                                                                                                    Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.        

                                                                                                              Ryszard Chrostowski

 
Przetarg na wynajem lokalu użytkowego Drukuj

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ostrołęce przy ulicy Bielik i Makarowej 1 (Wojciechowice), p.u. 402,00 m2, parter.Stawka czynszu 10 zł/m2 netto plus opłaty za media.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Wynajem lokalu użytkowego ul. Bielik i Makarowej 1” w terminie do 22 grudnia 2014 roku do godz. 1200  w siedzibie Spółki, ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce, pokój nr 6 (sekretariat). 

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 29 765 05 09.

 
Partycypacje Drukuj

Osoby zainteresowane nabyciem/zakupem praw z umów partycypacyjnych zawartych pomiędzy naszą spółką a najemcami mieszkań w budynkach przy al. Jana Pawła II 132 i 134 informujemy. Osoby  „kupując partycypację” nie nabywają uprawnień do mieszkania, to znaczy do wskazania najemcy i zawarcia umowy najmu. Osoby te będą miały jedynie prawo do zwrotu kwoty partycypacji, którą wpłacił do naszej spółki „sprzedający partycypację”. Przeniesienie zatem uprawnień z w/w umowy nie pozwoli nabywcy żądać zawarcia umowy najmu, co wydaje się być celem cesji.

 
Zakończenie naboru Drukuj

Z dniem 1 lutego 2011 roku zakończyliśmy nabór chętnych na wynajem lokali mieszkalnych w zasobie Spółki. Wnioski o najem mieszkań nie będą przyjmowane. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył udzielanie kredytów w ramach „Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego”.