Strona główna

OTBS

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK4

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Ostrołęki i gm. Rzekuń legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, których nie można umieszczać w pojemnikach do gromadzenia odpadów na nieruchomości.
PSZOK mieści się przy ul. Turskiego (obok składowiska odpadów).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
•    od wtorku do soboty od godz. 11.00 do godz. 18.00 w okresie od miesiąca kwietnia do końca września
•    od wtorku do soboty od godz. 09.00 do godz. 16.00 w okresie od miesiąca października do końca marca roku następnego


PSZOK5
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK od osób indywidulanych:

- przeterminowane pestycydy (środki ochrony roślin)

- chemikalia (oleje odpadowe, rozpuszczalniki, alkalia, kwasy, odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne)

- rozpuszczalniki, kwasy alkalia odczynniki fotograficzne oleje i tłuszcze

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

- detergenty (środki czyszczące) detergenty zawierające substancje niebezpieczne

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (RTV, AGD) jak np.: pralki, lodówki, telewizory, radia, suszarki, zabawki, itp.

- lampy fluorescencyjne

- odpady z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie: odpady  gruzu betonowego, gruz ceglany, glazura, terakota, ceramika łazienkowa (bez wełny mineralnej, papy, styropianu itp.)  

- zużyte opony

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- przeterminowane leki

- odpady ulegające biodegradacji (drobne gałęzie, trawa, liście)


Warunki, jakie należy spełnić przy dostawie odpadów do PSZOK:
- Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane;
- Dostarczane odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami;
- Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być prawidłowo zabezpieczone;
- Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu;

Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny w przypadku:
- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczanych odpadach
- stwierdzenia braku  możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych
- wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach

Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK-u lub pod numerem 29 765 05 00.

PSZOK 1

 

Back to Top
  X